Bir Sayfa Seçin

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Editör: Prof. Dr. Erol Özmen

 

.

‘Sağlık hizmetlerinde iletişim’ bilimsel alanının yararları

Prof. Dr. Erol Özmen

saglik hizmetlerinde iletisim bilimsel alani - ‘Sağlık hizmetlerinde iletişim’ bilimsel alanının yararları

Bir bilim alanı olarak ‘sağlık hizmetlerinde iletişim‘in uygulamaya yönelik ürettiği bilgiler ve bu alanda uzmanlaşmış sağlık çalışanlarının günlük uygulamalara katkıları olacaktır. Sağlık hizmetlerinde çalışanların nitelikli iletişim ve ilişki kurma becerilerine sahip olmalarının getireceği yararlar şu şekilde sıralanabilir.

Sunulan hizmetin kalitesi artar
Sağlık hizmetleri karmaşık nitelikler taşıyan, kişiler arası iletişim ve ilişki kurmaya dayalı bir hizmettir. Sağlık kuruluşu en yeni cihazlarla donatılmış bile olsa çalışanlar nitelikli iletişim ve ilişki kurma becerilerine sahip olmadıkça sağlık kurumunun iyi hizmet vermesi mümkün değildir. Nitelikli iletişim, sunulan sağlık hizmetinin daha etkili olmasını sağlar.

Kurumda çalışanların memnuniyeti artar
Kurumda yöneticilik yapanların ya da çalışanların nitelikli iletişim ve ilişki kurma becerilerine sahip olması o kişinin diğer çalışanlarla her türlü iletişim ve ilişkide başarılı olmasını sağlaması yanında kurum içinde ortaya çıkan her türlü çatışmanın daha sağlıklı biçimde çözülmesini sağlayacaktır. Bu durum çalışma ortamının iklimini olumlu yönde etkileyecektir.

Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti artar
Hasta ve hasta yakınlarının aldıkları sağlık hizmeti ile ilgili memnuniyetini etkileyen en önemli etmenlerden birisi de sağlık çalışanlarının onlar ile nasıl bir ilişki ve iletişim içinde olduğudur.

Nitelikle iletişim ve ilişki hastanın ruhsal ve bedensel sağlığını olumlu etkiler
Hastanın içinde bulunduğu psikoloji hem ruhsal hem bedensel hastalıkların seyrini etkileyen önemli bir etmendir. Kendisine sağlık hizmeti sunanlarla nitelikli bir ilişki içinde olması hastanın ruhsal durumunu olumlu yönde etkileyerek hastalığın yarattığı yıkıcı psikolojiyi daha kolay aşmasını sağlayacaktır. Diğer yandan sağlık çalışanının nitelikli iletişim becerilerine sahip olması hastanın hastalığı ve tedavisi konusunda daha iyi bilgilenmesini de sağlayarak hastalığın seyrini olumlu etkilemektedir.

Sağlık hizmeti sunan kurumun verimliliği artar
Sağlık çalışanlarının hastalar ile nitelikli iletişim ve ilişki içinde olması, hastanın hastalığını, tanı-tedavi süreçlerini daha iyi anlamasını sağlamaktadır. Bu durum hastaların kurum içinde ve kurum dışında tanı koyma sürecinde yapılacak her türlü tetkik ve işlem konusunda, her türlü tedavi uygulamalarında (ilaç, rehabilitasyon) daha uyumlu olmasını sağlamaktadır. Diğer yandan hasta memnuniyeti hastanın randevularına uymasını ve sağlık kuruluşuna yeni hastalar yönlendirmesini de sağlamaktadır.

Sağlık kuruluşunun rekabet gücünü arttırır
Sağlık hizmetini sunanların nitelikli iletişim ve ilişki kurma becerilerine sahip olmaları hasta memnuniyetini doğrudan olumlu etkileyen bir etmendir. Hasta memnuniyetinin artması da o kuruluşun rekabet gücünü arttırır.

Zor hasta ile daha kolay baş edilmesini sağlar
Sağlık çalışanlarını ve kuruluşlarını en çok zorlayan hastalar zor hasta olarak nitelenen her an çatışma yaşanma olasılığı yüksek, tanı ve tedavi süreçlerine uyum göstermeyen hastalardır. Bu hastalar sağlık çalışanlarının zamanlarını çalmaları yanında onların ruhsal durumunu da olumsuz etkilemektedir. Bu tür hastalardan etkilenen sağlık çalışanları gün boyu ya da günlerce bu durumdan etkilenmekte ve diğer hastalarla olan ilişkileri de bozulmaktadır. Zor hasta ile iletişim ve ilişkinin başarılı bir şekilde yönetilmesi hem hastanın memnuniyetini sağlayacak hem de sağlık çalışanının psikolojik tükenme yaşamasını engelleyecektir.

Zor iş arkadaşları ile daha kolay baş edilmesini sağlar
Her kurumda istense de istenmese de zor insan olarak tanımlanabilecek insanlara mutlaka rastlandığı gibi sağlık kuruluşlarında da zor insanlara rastlanmaktadır. Nitelikli iletişim ve ilişki zor çalışanlar (ya da yöneticiler) ile baş etmeyi de kolaylaştıracaktır.

Kurumun çalışanlar dışındaki her ögesi iletişim nesnesi olarak kullanılır
Yapının özellikleri, dekorasyon ve yerleştirmenin de önemi kavranarak sağlık kurumunun çalışanlar dışındaki her ögesi bir iletişim nesnesi olarak kullanılarak hastaların etkilenmesi sağlanır.

Kurum sunduğu sağlık hizmetlerini daha nitelikli tanıtır
İletişim tekniklerinin bilinmesi kurumun tanıtımının daha nitelikli olmasını sağlar. Kurum tarafından tanıtım için hazırlanan broşürlerin daha etkili olması sağlanır.

Medya sağlıkla ilgili konularda daha nitelikli kullanılır
Yazılı ya da görsel basında her gün sağlıkla ilgili bir çok haber ya da yazı çıkmaktadır. Program medyanın daha etkili biçimde kullanılmasını sağlayacaktır.

Güncelleme: 25.05.2019

Prof. Dr. Erol Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Hizmetlerinde İletişim Anabilim Dalı